צוואות - עורך דין לצוואות

משרד עורכי דין שלי גרשט ושות' - עורך דין לכתיבת ועריכת צוואה

במשרד עו"ד שלי גרשט ניתן לקבל ייעוץ ראשוני חינם טרם עריכת צוואה צרו קשר ללא התחיבות כבר היום!

חייגו: 03-5449090 

צוואות

מעוניינים לערוך צוואה? בין אם צוואה רגילה ובין אם צוואה הדדית, צוואה מורכבת או פשוטה, פנו עוד היום למשרד עו"ד  .

מובא להלן הסבר על מהי צוואה ומה תוקפה:

מהי צוואה?

צוואה היא מסמך שלפיו מצווה מוריש שביום מותו יעבור רכושו לאדם פלוני ו/או לאדם אלמוני.

צוואה של אדם מוסדרת בחוק הירושה בו קיימת הבחנה בין שני סוגי ירושה:

ירושה על פי דין – במידה ולנפטר לא קיימת צוואה המחוקק בחוק הירושה ולפי הכללים המופיעים שם הוא שקובע כיצד תחולק הירושה בין היורשים.
 
ירושה עפ"י צוואה – האדם מורה בצוואה כיצד תחולק ירושתו, המחוקק מכבד את רצונו של אדם ומחלק את רכושו לפי הצוואה.

המחוקק הישראלי מכיר ב- 4 סוגי צוואות:

צוואה בכתב יד

צוואה בכתב יד – זו צוואה שנערכה בכתב ידו של המנוח לפי סעיף 19 לחוק הירושה.

צוואה בנוכחות עדים – לפי ס' 20 זוהי צוואה שצריך תיערך בכתב (החוק אינו מדבר על כתב יד) וצריך שצוואה זו תיחתם בפני 2 עדים.כלומר, המצווה צריך לחתום בפני העדים על צוואתו וכן להצהיר בפניהם שזו צוואתו, לאחר מכן העדים צריכים לחתום שהם העדים וכי הם מאשרים בחתימתם כי המצווה חתם בפניהם על צוואתו והצהיר כי זו צוואתו האחרונה. הסעיף לא מעלה דרישה מהעדים לקרוא ו/או להבין את תוכן הצוואה אלא לאשר כי המצווה מרצונו החופשי חתם והצהיר כי זו צוואתו.

חשוב לדעת,  כי קטינים ומי שהוכרזו כפסול-דין אינם כשרים להיות עדים לעשיית צוואה.

מי שעשה צוואה בכתב יד או בעדים רשאי להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה, ההפקדה תהיה על ידי מסירת הצוואה על ידי המצווה עצמו במשרדי הרשם לענייני ירושה.
צוואה שהופקדה ונשמרה בפקדון לפי סעיף זה עד מותו של המצווה תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה לכל המאוחר ביום ההפקדה.
אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המצווה לקבל בחזרה בכל עת צוואה שהפקיד.

צוואה בעל פה

צוואה בע"פ צריכה להיערך בפני 2 עדים (לא חייבים לומר את הצוואה בו זמנית בפני שני העדים, אלא ניתן לצוות בע"פ בפני כל עד בזמן אחר. העדים הללו צריכים לכתוב את הצוואה בזיכרון דברים מדויק ובהתאם לדברי הנפטר.

קיימים שני מקרים בהם ניתן לערוך צוואה בע"פ:

צוואת שכיב מרע – אדם הנמצא על ערש דווי וחושש כי הוא ימות לפני מתן צוואה בצורתה המקובלת.
אדם הרואה עצמו לפני מוות.

שכיב מרע וכן מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי לצוות בעל-פה בפני שני עדים השומעים לשונו. דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, יירשמו בזכרון דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידיהם אצל רשם לעניני ירושה; רישום, חתימה והפקדה כאמור ייעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם. צוואה בעל-פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים.

צוואה בפני רשות – לפי ס' 22(א) לחוק הירושה ישנן 2 צורות אפשריות לעריכת צוואה בפני רשות:
בכתב – פלוני פונה לבית המשפט, לשופט, או בעל רשות אחרת המוזכרת בחוק הירושה ומבקש לאשר בפניהם כי זו צוואתו.

בעל פה – פלוני פונה לרשות ומבקש מהרשות (כאמור לעיל) לערוך בעבורו את הצוואה  השופט, או הרשות מחויבים לקרוא את הצוואה בפני המצווה והם יאשרו בחתימתם שזו צוואתו של המצווה וכן כי הוא הבין אותה.

צוואות הדדיות

מהם צוואות הדדיות לפי חוק הירושה?
בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר,  צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד.
 
לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:

בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים.
לאחר מות אחד מבני הזוג –
כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת.
לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש.
הוראות אלה יחולו אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת, ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה.

מה קורה אם נפל פגם בעריכת צוואה?

התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה, ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, רשאי הוא, בהחלטה מנומקת, לקיימה אף אם נפל פגם בפרט מן הפרטים או בהליך. או בהעדר פרט מן הפרטים או הליך מן ההליכים כאמור.
"מרכיבי היסוד בצוואה" הם:
בצוואה בכתב יד הצוואה כולה כתובה בכתב ידו של המצווה;
בצוואה בעדים כאמור הצוואה בכתב והמצווה הביאה בפני שני עדים;
בצוואה בפני רשות כאמור הצוואה נאמרה בפני רשות או הוגשה לרשות, על ידי המצווה עצמו;
בצוואה בעל פה כאמור הצוואה נאמרה על ידי המצווה עצמו בפני שני עדים השומעים את אמרתו בעת שהיה שכיב מרע או בעת שראה את עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות.

פנו עוד היום למשרד עורכי דין שלי גרשט ושות' ואנו ניתן פיתרון מוצלח לבעייתכם בזמן הקצר ביותר תוך מקצועיות ומענה ישיר:

לשיחת ייעוץ עם משרד עורכי דין שלי גרשט ושות' חייגו