פסילה מנהלית, ביטול פסילה מנהלית

משרד עורכי דין שלי גרשט ושות' - פסילה מנהלית

הואשמתם בעבירת תעבורה הגוררת עימה פסילה מנהלית? פנו עוד היום למשרד עורכי דין שלי גרשט ושות' לייעוץ עם  עורך דין תעבורה. עו"ד תעבורה יכול לסייע לכם לקבל בחזרה את רישיון הנהיגה באמצעות פנייה לבית המשפט המוסמך וכן לסייע לכם בהליכים מול התביעה המשטרתית לצורך הסדר טיעון ו/או ייצוג בבית המשפט לתעבורה

לקבלת מידע וייעוץ מקצועי חייגו: 03-5449090

פסילה מנהלית

מהי פסילה מנהלית, מי רשאי לפסול פסילה מנהלית, לכמה זמן? ומה לעשות במידה ונפסלנו מלנהוג  – פסילה מנהלית.

בפקודת התעבורה נקבע:

(א) בסעיף זה, "קצין משטרה" – קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה.
(ב) היה לשוטר יסוד סביר להניח כי נהג עבר לעיניו עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת הרביעית, או כי בשל עבירה שעבר הנהג אירעה תאונת דרכים שבה נהרג אדם או נחבל, או ניזוק רכוש, רשאי השוטר לדרוש מהנהג להילוות אליו אל קצין משטרה או ליטול ממנו את רישיון הנהיגה שלו.
(ג) (1) נטל השוטר את רישיון הנהיגה כמפורט בסעיף קטן (ב), ייתן לנהג אישור על נטילת הרישיון וזימון להופיע, בתוך שלושה ימים במועד שיקבע, בפני קצין משטרה, לצורך החלטה בדבר פסילת רישיון הנהיגה שלו; אישור שניתן כאמור יראו אותו כרישיון הנהיגה שניטל וזאת עד למועד שנקבע לזימון הנהג בפני קצין המשטרה.
(2) בזימון האמור בפסקה (1) יובהרו תוכנן של הוראות סעיפים קטנים (ו) ו-(ז), וכן יפורטו בו מקום ומספר טלפון לקבלת תוכן החלטתו של קצין המשטרה.
(ד) לא נטל השוטר את רישיון הנהיגה כמפורט בסעיף קטן (ב), רשאי הוא לתת לנהג זימון כאמור בסעיף קטן (ג).
(ה) היה לקצין משטרה יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד הנהג שביצע את העבירה לפי סעיף קטן (ב) ינהג כלהלן, לפי העניין:
(1) בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם – יפסול את הנהג מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 90 ימים;
(2) בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש – רשאי הוא לפסול את הנהג מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 60 ימים; (3) בעבירה מן המפורטות בתוספת הרביעית – רשאי הוא לפסול את הנהג מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 30 ימים.
(ו) לא הופיע הנהג בפני קצין המשטרה במועד שזומן אליו כאמור בסעיף קטן (ג), רשאי קצין המשטרה לפסול אותו מהחזיק ברישיון הנהיגה לפי סעיף קטן (ה) גם בהעדרו, ומאותו מועד יראו את הנהג כמי שהודע לו שנפסל מהחזיק רישיון נהיגה ויחולו עליו הוראות סעיף 67.
(ז) פסילה שהטיל קצין משטרה על הנהג מהחזיק רישיון נהיגה תחל ממתן ההחלטה.
(ח) בחישוב תקופת הפסילה לא תבוא במנין התקופה שחלפה עד מסירת הרישיון לרשות שנקבעה לכך בתקנות ובדרך שנקבעה.

אם אדם הוזמן להתייצב לשימוע בתחנת המשטרה בפני קצין והנהג לא הגיע, יכול קצין המשטרה לפסול פסילה מנהלית את רישיון הנהיגה בהיעדר נוכחות הנהג.

על החלטת קצין המשטרה בעניין הפסילה המנהלית ניתן לערער לבית המשפט:

(ט) בית המשפט המוסמך לדון בעבירה, שבשלה נפסל הרישיון לפי סעיף קטן (ה), רשאי להאריך את הפסילה עד לגמר בירור הדין או לבטל אותה, בתנאים או ללא תנאים.
(י) על אף האמור בסעיף קטן (ה)(2) ו-(3), רשאית רשות הרישוי מטעם צבא הגנה לישראל ליתן לאדם שנפסל כאמור באותו סעיף קטן רישיון נהיגה צבאי שעה שהוא משמש בתפקיד צבאי בלבד, אם הרשות משוכנעת כי הדבר דרוש לצורך צבאי דחוף ומוגדר; הוראת סעיף קטן זה לא תחול במקרה של תאונה בנסיבות האמורות בסעיף 64א.
(יא) קצין משטרה כאמור יחזיר רישיון נהיגה למי שנפסל מהחזיק בו לפי סעיף זה, אם שוכנע כי לא יוגש כתב אישום נגד בעל הרישיון.

על החלטה של בית המשפט לתעבורה בערעור על החלטת קצין המשטרה ניתן לערער ברשות לבית המשפט המחוזי  ועל החלטת בית המשפט המחוזי ניתן לערער ברשות לבית המשפט העליון.

העבירות בגינם קצין משטרה רשאי לפסול את רישיון הנהיגה – פסילה מנהלית – מופיעות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה, והם:

1. אי-מתן זכות קדימה לפי תמרור  ב – 36 (מתן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה) או ב-37 (עצור ותן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה) וכן אי מתן זכות קדימה לפי תמרור בצומת או בהתמזגות דרכים.  
2. נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים או סמים.  
3. נהיגה ברכב לא תקין עד כדי סיכון המשתמשים בדרך.  
4. עקיפה בדרך לא פנויה, עקיפה מסוכנת, עקיפה תוך חציית קו הפרדה   רצוף.  
5. מהירות: בעיר 30 קמ"ש ומעלה מעל המותר, ובדרך בינעירונית ומהירה 40 קמ"ש ומעלה מעל המותר.  
6. אי-מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חצייה תוך כדי  גרימת סיכון להולך הרגל.  
7. משקל יתר של 25% ומעלה מהמשקל הכולל המותר של הרכב.  
8. נסיעה במחסום רכבת כאשר המחסום עולה או יורד.  
9. הובלת חומרים מסוכנים בניגוד לחוק

עקרונות כלליים בעניין פסילה מנהלית:

מהו יסוד סביר להניח שיוגש כתב אישום?
מקובל בבתי המשפט לתעבורה כי הכוונה היא לפחות מראיות לכאורה.

כיצד קצין המשטרה בודק מסוכנות טרם מתן פסילה מנהלית?
קצין המשטרה בודק מהי חומרת ונסיבות ביצוע העבירה.
קצין המשטרה בודק את עברו התעבורתי של הנאשם, כמה זמן הוא מחזיק ברישיון נהיגה וכו'.

לקצין המשטרה יש שיקול דעת נרחב בבואו לבחון האם לפסול את רישיון הנהיגה של הנהג בפסילה מנהלית.

פנו עוד היום למשרד עורכי דין שלי גרשט ושות' ואנו ניתן פיתרון מוצלח לבעייתכם בזמן הקצר ביותר תוך מקצועיות ומענה ישיר:

לשיחת ייעוץ עם משרד עורכי דין שלי גרשט ושות' חייגו