עורך דין נזיקין

משרד עורכי דין שלי גרשט ושות' - עורך דין לענייני נזיקין

במשרד עו"ד שלי גרשט ושות' ניתן לקבל ייעוץ ראשוני חינם בדיני נזיקין, על ידי עורך דין נזיקין באיזור רמת גן, פתח תקווה והסביבה צרו קשר ללא התחייבות כבר היום!

חייגו: 03-5449090 ודברו ישירות עם עו"ד מומחה בהוצאה לפועל ופשיטת רגל.

עורך דין נזיקין

 

המטרות אותן אני כעו"ד לענייני נזיקין רוצה להשיג באמצעות דיני הנזיקין עבור לקוחות המשרד:

פיזור הנזק שארע ללקוח תוך בחינת מכלול הפרטים הרלוונטיים למקרה.
בחינת המקרה תוך התמקדות ואיתור הדרך החוקית הטובה ביותר להטלת האחריות הנזיקית על בעל הכיס העמוק, מטרה זו מגדילה את סיכויי הנפגע לקבל פיצוי בגין האירוע הנזיקי. ראוי לציין כי זהו אינו שיקול בלעדי ועצמאי, דרושה זיקה בין האנשים למקרה. בעל הכיס העמוק בין אם הוא ניזוק, או מזיק מטבע הדברים נפגע פחות.
איתור גורם הנזק הטוב ביותר עבור הלקוח –  כעו"ד העוסק בגיני נזיקין אני בוחן את הסוגיה במטרה לאתר את כל המועמדים הפוטנציאלים שעשויים לשאת באחריות ומוחק את המועמדים הלא רלוונטיים.

סוגי האחריות העיקריים בדיני נזיקין

משטרי האחריות בדיני נזיקין נעים מאחריות מוחלטת דרך רשלנות ועד לפטור מוחלט. ניתן במקרים מסוימים להוסיף למשטרים אלה את סוג האחריות שנקרא "האשם התורם".
   
פקודת הנזיקין- היא הפקודה על פיה לרוב נבסס את טענות הלקוח, העוולות המופיעות בפקודת הנזיקין מחולקות לשני סוגים:

עוולות פרטיקולאריות – עוולות אלו מסדירות אינטרס ספציפי של האדם הניזוק – אלו עוולות שנעשו לאדם פרטי הרואה אותה ככזו.
עוולות מסגרת כמו עוולת הפרת חובה חקוקה ועוולת הרשלנות – אלו עוולות רחבות היקף אשר החברה רואה כעוולה את מעשה המזיק.

להלן חלק מהעוולות המופיעות בפקודת הנזיקין:

סעיף 23 לפקודת הנזיקין – תקיפה:

(א) תקיפה היא שימוש בכוח מכל סוג שהוא, ובמתכוון, נגד גופו של אדם על ידי הכאה, נגיעה, הזזה או בכל דרך אחרת, בין במישרין ובין בעקיפין, שלא בהסכמת האדם או בהסכמתו שהושגה בתרמית, וכן נסיון או איום, על ידי מעשה או על ידי תנועה, להשתמש בכוח כאמור נגד גופו של אדם כשהמנסה או המאיים גורם שהאדם יניח, מטעמים סבירים, שאכן יש לו אותה שעה הכוונה והיכולת לבצע את זממו.

(ב) "שימוש בכוח", לענין סעיף זה – לרבות שימוש בחום, באור, בחשמל, בגאז, בריח או בכל דבר או חומר אחר, אם השתמשו בהם במידה שיש בה להזיק.

סעיף 26 לפקודת הנזיקין – עוולת כליאת שווא:

כליאת שוא היא שלילת חירותו של אדם, שלילה מוחלטת ושלא כדין, למשך זמן כלשהו, באמצעים פיסיים או על ידי הופעה כבעל סמכות.

סעיף 29 לפקודת הנזיקין – עוולת הסגת גבול במקרקעין:

הסגת גבול במקרקעין היא כניסה למקרקעין שלא כדין, או היזק או הפרעה בידי אדם למקרקעין שלא כדין; אך אין תובע יכול להיפרע פיצויים על הסגת גבול במקרקעין אלא אם סבל על ידי כך נזק ממון.
בתובענה שהוגשה על הסגת גבול במקרקעין – על הנתבע הראיה שהמעשה שעליו מתלוננים לא היה שלא כדין.

סעיף 31 לפקודת הנזיקין-  הסגת גבול במיטלטלין:

הסגת גבול במיטלטלין היא לקיחת טובין שלא כדין מהחזקתו של אדם אחר, או הפרעה אלימה בהם בהיותם בהחזקתו של אדם אחר; אך אין תובע יכול להיפרע פיצויים על הסגת גבול במיטלטלין אלא אם סבל על ידי כך נזק ממון.

סעיף 35 לפקודת הנזיקין – עוולת הרשלנות:

עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות, או לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות, או שבמשלח יד פלוני לא השתמש במיומנות, או לא נקט מידת זהירות, שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות – הרי זו התרשלות; ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר, שלגביו יש לו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג, הרי זו רשלנות, והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה.

סעיף 41 א. לפקודת הנזיקין – עוולת נזקים שנגרמו על ידי כלב:

בתובענה בשל נזק לגוף שנגרם על ידי כלב, חייב בעליו של הכלב או מי שמחזיק בכלב דרך קבע (להלן – הבעלים) לפצות את הניזוק, ואין נפקא מינה אם היתה או לא היתה התרשלות מצדו של הבעלים.

סעיף 42 לפקודת הנזיקין – עוולת מיטרד לציבור

מיטרד לציבור הוא מעשה שאינו כדין או מחדל מחובה משפטית, כשהמעשה או המחדל מסכן את החיים, הבטיחות, הבריאות, הרכוש או הנוחות של הציבור, או שהוא מכשול לציבור להשתמש בזכות מזכויות הכלל.
 
סעיף 44 לפקודת הנזיקין – עוולת מיטרד ליחיד

(א) מיטרד ליחיד הוא כשאדם מתנהג בעצמו או מנהל את עסקו או משתמש במקרקעין התפושים בידו באופן שיש בו הפרעה של ממש לשימוש סביר במקרקעין של אדם אחר או להנאה סבירה מהם בהתחשב עם מקומם וטיבם; אך לא ייפרע אדם פיצויים בעד מיטרד ליחיד אלא אם סבל ממנו נזק.

סעיף 49 לפקודת הנזיקין – עוולת עיכוב נכס שלא כדין

עיכוב שלא כדין הוא מניעת מיטלטלין שלא כדין מאדם הזכאי להחזיק בהם מיד.

סעיף 56 לפקודת הנזיקין – עוולת התרמית

תרמית היא הצג כוזב של עובדה בידיעה שהיא כוזבת או באין אמונה באמיתותה או מתוך קלות ראש, כשלא איכפת למציג אם אמת היא או כזב, ובכוונה שהמוטעה על ידי ההיצג יפעל על פיו; אולם אין להגיש תובענה על היצג כאמור, אלא אם היה מכוון להטעות את התובע, אף הטעה אותו, והתובע פעל על פיו וסבל על ידי כך נזק ממון.

סעיף 58 לפקודת הנזיקין – עוולת שקר מפגיע

(א) שקר מפגיע הוא פרסום הודעה כוזבת בזדון בין בעל פה ובין בדרך אחרת, בנוגע לעסקו של אדם, למשלח ידו, למקצועו, או לטובין שלו או לזכות קנין שלו; אך לא ייפרע אדם פיצויים בעד פרסום כזה אלא אם סבל על ידי כך נזק ממון.

(ב) "פרסום", לענין סעיף זה – כמשמעותו בסעיף 2 לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 4.

סעיף 60 לפקודת הנזיקין –  עוולת הנגישה

נגישה היא פתיחתו או המשכתו של הליך נפל – למעשה, ובזדון, ובלי סיבה סבירה ומסתברת -של הליך נפל, נגד אדם, בפלילים או בפשיטת רגל או בפירוק, וההליך חיבל באשראי שלו או בשמו הטוב או סיכן את חירותו, ונסתיים לטובתו, אם היה ההליך עשוי להסתיים כך; אך לא תוגש תובענה נגד אדם על נגישה רק משום שמסר ידיעות לרשות מוסמכת שפתחה בהליכים.

סעיף 62 לפקודת הנזיקין – עוולת גרם הפרת חוזה
 
(א) מי שביודעין ובלי צידוק מספיק גורם לאדם שיפר חוזה מחייב כדין שבינו לבין אדם שלישי הריהו עושה עוולה כלפי אותו אדם שלישי, אולם האדם השלישי לא יוכל להיפרע פיצויים בעד עוולה זו אלא אם סבל על ידי כך נזק ממון.

(ב) לענין סעיף זה, היחסים הנוצרים על ידי נישואין לא ייחשבו כחוזה, ושביתה והשבתה לא ייחשבו כהפרת חוזה.

סעיף 63 לפקודת הנזיקין – עוולת הפרת חובה חקוקה

(א) מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק – למעט פקודה זו – והחיקוק, לפי פירושו הנכון, נועד לטובתו או להגנתו של אדם אחר, וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו של הנזק שאליו נתכוון החיקוק; אולם אין האדם האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו, אם החיקוק, לפי פירושו הנכון, התכוון להוציא תרופה זו.

(ב) לענין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוני, אם לפי פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או לטובתם או להגנתם של בני-אדם בכלל או של בני-אדם מסוג או הגדר שעמם נמנה אותו פלוני.

פנו עוד היום למשרד עורכי דין שלי גרשט ושות' ואנו ניתן פיתרון מוצלח לבעייתכם בזמן הקצר ביותר תוך מקצועיות ומענה ישיר:

לשיחת ייעוץ עם משרד עורכי דין שלי גרשט ושות' חייגו