עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין שלי גרשט ושות' - עורך דין לדיני עבודה

 עו"ד לענייני עבודה ברמת גן, בראש העין, עו"ד עבודה בראש העין, עו"ד בתחום העבודה בפתח תקווה,  עו"ד לענייני דיני עבודה בחדרה, זכויות עובדים

במשרד עו"ד ניתן לקבל ייעוץ ראשוני חינם טרם פעולה, בין אם הינך עובד ובין אם הינך מעביד – צור קשר ללא התחיבות כבר היום!
 

חייגו: 03-5449090

עורך דין דיני עבודה

מעוניינים בעו"ד העוסק בתחום דיני עבודה?

תחום דיני העבודה עוסק בהסדרת כללים משפטיים של עבודה ושל יחסי עבודה במספר תחומים:

מסדיר את היחסים הקיימים בין ארגון עובדים לבין המעביד, מערכת היחסים הקיימית בין ארגון מעבידים לארגון עובדים, מערכת היחסים בין עובד למעביד תוך קביעת והסדרת חובות וזכויות הן למעבידים והן לעובדים, תוך מתן הגנה לעובדים.

זקוקים לעו"ד הבקיא בדיני עבודה? קופחתם? זכויותיכם נפגעו? צרו קשר עוד היום עם משרד עו"ד גרשט!

בארץ קיימת מערכת משפט ייחודית לתחום דיני העבודה – בתי הדין לעבודה,  מערכת משפט זו מורכבת משתי ערכאות ,הראשונה היא בית הדין האזורי לעבודה (ברחבי הארץ יש 6 בתי דין אזוריים לעבודה: בבאר שבע, בירושלים, בתל אביב, חיפה, ובנצרת) והערכאה השנייה היא בית הדין הארצי לעבודה הנמצא בירושלים.

לכהונה בבתי הדין לעבודה מתמנים הן שופטים והן נציגי ציבור, הן נציגי ציבור העובדים והן נציגי ציבור המעבידים.

בית הדין הארצי לעבודה דן במותב של שבעה, שלושה, חמישה והכל בהתאם לנושא הדיון ובכפוף לחוק.

בית הדין האזורי לעבודה דן, למעט מקרים חריגים, במותב של שלושה:

1. שופט – אב בית הדין.
2. נציג ציבור העובדים.
3. נציג ציבור המעבידים.

סמכויות בית הדין האזורי לעבודה

סעיף 24 לחוק בית הדין לעבודה תוחם ומגדיר את סמכויות בית הדין האזורי לעבודה:

(א) לבית-דין אזורי תהא סמכות ייחודית לדון –
(1) בתובענות בין עובד או חליפו למעביד או חליפו שעילתן ביחסי עובד ומעביד, לרבות השאלה בדבר עצם קיום יחסי עובד ומעביד ולמעט תובענה שעילתה בפקודת הנזיקין (נוסח חדש);
(1א) בתובענה שעילתה במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה ליצירת יחסי עובד ומעביד, בתובענה שעילתה בחוזה כאמור לפני שנוצרו יחסי עובד ומעביד או לאחר שנסתיימו יחסים כאמור, או בתובענה שעילתה בקבלת אדם לעבודה או באי-קבלתו;
(1ב) תובענה שעילתה בסעיפים 29, 31, 62 או 63 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש) בקשר לסכסוך עבודה;
(1ג) תובענה שבין מעביד לעובדיו, בקשר לסכסוך עבודה, שעילתה בסעיפים 16 או 17 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969;
(1ד) בתובענה של עובד או נציג ארגון עובדים נגד מעביד או נושא משרה אצלו, או של מעביד או נושא משרה אצלו נגד עובד או נציג ארגון עובדים, בקשר ליחסי עבודה, שעילתה עוולה אזרחית לפי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 ; לעניין זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, ממונה על העובד ופקיד האחראי מטעם התאגיד על תחום זכויות עובדים.
(2) בתובענה בין מי שיכולים להיות צדדים להסכם קיבוצי מיוחד כמשמעותו בחוק ההסכמים הקיבוציים, תשי"ז-1957 (להלן – חוק הסכמים קיבוציים), בענין קיומו, תחולתו, פירושו, ביצועו או הפרתו של הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי אחר, או בכל ענין אחר הנובע מהם או בענין תחולתו, פירושו, ביצועו או הפרתו של כל דין;
(3) תובענות של חברים או חליפיהם או של מעבידים או חליפיהם נגד קופות-גמל, כמשמעותו בחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958, או תובענות של קופות-הגמל נגד חבריהן או חליפיהם או נגד מעבידים או חליפיהם, הכל אם התובענות נובעות מהחברות בקופות או מחבותם של מעבידים לקופות, לפי הענין, וכן כל תובענה לקצבה הנובעת מיחסי עובד ומעביד;
(4) תובענות שבין עובד לארגון-עובדים הקשורות בחברות או בתחום-פעילותו של הארגון בעניני עבודה;
(5) בכל ענין שמוענקת לבית-הדין האזורי סמכות בו על פי התיקונים לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח-1968, ולחוקים אחרים, כמפורט בתוספת הראשונה או בכל חוק אחר.
(א1) האמור בסעיף קטן (א) אינו בא לגרוע מהוראת כל דין לענין השיפוט בהליכי פשיטת-רגל, פירוק חברה או פירוק אגודה שיתופית.
(ב) לבית-דין אזורי תהא הסמכות לדון בעבירות על החיקוקים המפורשים בתוספת השניה והתקנות על פיהן; שר המשפטים ושר העבודה רשאים, באישור ועדת העבודה של הכנסת, לתקן, בצו, את התוספת השניה, להוסיף עליה ולגרוע ממנה; בהליכים לפי סעיף קטן זה ידון שופט יחיד ויחולו סדרי הדין ודיני הראיות החלים בהליכים פליליים בבתי-המשפט.

סמכויות בית הדין הארצי לעבודה

סעיף 25 לחוק בית הדין לעבודה תוחם ומגדיר את סמכויות בית הדין הארצי לעבודה:
לבית-הדין הארצי תהא הסמכות הייחודית לדון –
(1) בתובענה בין מי שיכולים להיות צדדים להסכם קיבוצי כללי כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים בענין קיומו, תחולתו, פירושו, ביצועו או הפרתו של הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי אחר, או בכל ענין אחר הנובע מהם, או בענין תחולתו, פירושו, ביצועו או הפרתו של כל דין;
(2) בתובענות בין ארגון-עובדים לארגון-עובדים אחר ותובענות בין ארגון-מעבידים לארגון-מעבידים אחר, הכל אם התובענות נובעות מענינים שביחסי-עבודה.

עירעורים בענייני עבודה

סעיף 26 לחוק בית הדין לעבודה – מגדיר את מסגרת הערעורים:
(א) פסק-דין של בית-משפט אזורי לפי סעיף 24(א) ניתן לערעור לפני בית-הדין הארצי; כל החלטה אחרת של בית-דין אזורי ניתנת לערעור אם נתקבלה רשות לכך מנשיא בית-הדין הארצי או סגנו, או שופט של בית הדין הארצי שנתמנה לכך על-ידי הנשיא.
(ב) פסק-דין של בית-דין אזורי לפי סעיף 24(ב) ניתן לערעור לפני בית-הדין הארצי; בערעור כאמור ידון בית-הדין הארצי בשלושה שופטים בלבד, ויחולו בו סדרי הדין ודיני הראיות החלים בערעורים פליליים בבית-משפט.
(ג) פסק-דין בערעור לפי סעיף קטן (ב) דינו לענין ערעור נוסף כדין פסק-דין של בית-משפט מחוזי בערעור פלילי.

החוקים העיקריים והרלוונטיים ביותר, עליהם אני כעורך דין לענייני עבודה מסתמך ופועל על פיהם בכל הקשור לתביעות בתחום דיני העבודה, הן כמייצג של עובד, והן כמייצג של מעביד הם:

חוק הגנת השכר
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות
חוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כח אדם
חוק החוזים, חוק החוזים תרופות
חוק יסוד כבוד האדם וחירותו
חוק עבודת נשים
חוק פיצויי פיטורים
חוק שיווין זכויות האישה
חוק שכר מינימום
חוק שעות עבודה ומנוחה ועוד.

פיצויי פיטורין האם העובד הוא עובד? האם מגיע לעובד פיצויי פיטורים? הודעה מוקדמת טרם פיטורים, בראש העין, פתח תקווה, אריאל, המשרד מספק את שרותיו המשפטיים בענייני דיני עבודה, עורך דין עבודה בראש העין עורך דין פיטורים ועבודה לתושבי רה"ע פ"ת אריאל פתח תקוה פתח תקווה, עורך דין עבודה בכפר קאסם פתח תקווה המספק את שרותיו המשפטיים גם לתושבי רה"ע ראש העין. מרגיש כי זכויותיך נפגעו? נפגע צור עימנו קשר.

פנו עוד היום למשרד עורכי דין שלי גרשט ושות' ואנו ניתן פיתרון מוצלח לבעייתכם בזמן הקצר ביותר תוך מקצועיות ומענה ישיר:

לשיחת ייעוץ עם משרד עורכי דין שלי גרשט ושות' חייגו