הקמת חברה חדרה - רישום חברה

משרד עורכי דין שלי גרשט ושות' - עורך דין לרישום חברה

מעוניים לפתוח חברה חדשה? להקים חברה חדשה? צרו קשר עוד היום עם משרד עו"ד גרשט ואנו נכין בעבורכם את כל הטפסים הנדרשים לצורך הקמת חברה חדשה ורישומה כחוק במשרדי רשם החברות .
הקמת חברה, פתיחת חברה, רישום חברה, איך מקימים חברה חדשה? אצלנו התשובות, מתמחים בהקמת חברות ורישומם במשרדי רשם החברות, הקמת חברה חדשה? צור קשר עם משרדנו עוד היום.
 
רוצים להקים חברה חדשה ומעוניינים בטיפול משפטי? אנו במשרד עו"ד גרשט נעשה את הכל בעבורכם

חייגו: 03-5449090

הקמת חברה – רישום חברה

מעוניינים לפתוח חברה, להקים חברה חדשה? לא יודעים איך להתחיל? מה צריך כדאי להקים חברה חדשה אילו טפסים צריך כדאי לפתוח חברה חדשה? כמה זה עולה ולאן לגשת על מנת להקים חברה חדשה?
במשרד עו"ד גרשט ניתן לקבל ייעוץ משפטי טרם פתיחת חברה חדשה וכן ליווי משפטי מלא לכל אורך הליך הקמת חברה חדשה, הכנת כל הטפסים הנדרשים לצורך הקמת חברה חדשה, פרוטוקולים, בקשות, תקנון והצהרות. בנוסף משרד עו"ד גרשט מאפשר שליחת נציג מטעם המשרד למשרדי רשם החברות לצורך רישום חברה חדשה במשרדי רשם החברות בירושלים.
 
החלטתם על הקמת חברה חדשה? צרו קשר עוד היום עם עורך דין גרשט, במשרד עו"ד גרשט הקמת חברה חדשה הופכת לקלה ומהירה, את המסמכים מספר החברה החדשה ואת תעודת ההתאגדות החדשה תקבלו תוך 2-ימי עסקים בלבד!

מסמכים דרושים לרישום חברה

לצורך הקמת חברה חדשה, רישום חברה חדשה יש להגיש לרשם החברות את המסמכים הבאים:
בקשה לרישום חברה.
תקנון ההתאגדות של החברה החדשה.
הצהרת הדירקטורים הראשונים של החברה.
תצהיר בעלי מניות של החברה חתום על ידי עו"ד.
את המסמכים הנ"ל יש למלא במלואם תוך ציון כל הפרטים הנדרשים וכן לפנות לעורך דין לצורך זיהוי החותמים.
לבקשה לרישום חברה חדשה צריך לצרף העתק קבלת תשלום על סך 2,345 ₪ בגין אגרת רישום חברה חדשה, את האגרה ניתן לשלם דרך אתר האינטרנט של משרד המשפטים.
נציגי רשם החברות עוברים על המסמכים שהוגשו, בודקים את המסמכים שהוגשו וכן את שם החברה המוצע (השם בו אתם מעוניינים) ולאחר אישור נרשמת החברה ברשם החברות ומונפקת לחברה תעודת התאגדות.
לרשותכם מספר סעיפים רלוונטים מחוק החברות אשר עונים על שאלות רבות עבור אלה המעוניינם בפתיחת חברה חדשה. טרם פנייה לרשם החברות לצורך רישום חברה מומלץ לקרוא את הסעיפים הללו ו/או ליצור קשר עם משרדנו על מנת לקבל הסבר טלפוני על הליך פתיחת חברה חדשה ורישומה במשרדי רשם החברות כחוק.

מי רשאי להקים חברה בישראל?
כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור.
 
האם יכול אדם אחד לפתוח חברה חדשה?
לחברה יכול שיהיה בעל מניה אחד.
 
מה דין החברה החדשה כתאגיד?
חברה הינה אישיות משפטית כשרה לכל זכות, חובה ופעולה המתיישבת עם אופיה וטבעה כגוף מואגד.
 
החל ממתי החברה החדשה רשמית נפתחת ורשאית לפעול?
קיומה של חברה הוא מיום ההתאגדות המצוין בתעודת ההתאגדות ועד לפקיעת ההתאגדות, כתוצאה מחיסולה של החברה.

מה עליי לעשות על מנת לפתוח חברה חדשה?
המבקש לרשום חברה יגיש לרשם בקשה לפי טופס שקבע השר ולה יצורפו:
עותק של התקנון;
הצהרה של הדירקטורים הראשונים על נכונותם לכהן כדירקטורים, כפי שקבע השר.
 
כמה עליי לשלם כדי לפתוח חברה חדשה?
המבקש לרשום חברה ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה בסך 2,345 ש"ח.
כמו כן, חברה תשלם בכל שנה אגרה שנתית.
 
האם מספיק לשלם ולשלוח טפסים? איך ידעו שהחברה הוקמה כחוק?
הרשם ירשום חברה אם מצא כי קוימו כל הדרישות לפי חוק החברות בקשר לרישום ולכל ענין שהוא תנאי לכך.
הרשם יתן לכל חברה מספר רישום, כאמור בסעיף 38(ג) לחוק החברות, ויציין אותו בתעודת ההתאגדות.
משנרשמה חברה, ימסור לה הרשם תעודת התאגדות.
תעודת התאגדות שנמסרה לחברה תשמש ראיה חלוטה לכך כי נתמלאו כל הדרישות לפי חוק זה לענין הרישום ולכל ענין שהוא תנאי לכך.

מה לרשום בתקנון החברה? מהי תכלית החברה החדשה?
תכלית החברה
תכלית חברה היא לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה, וניתן להביא בחשבון במסגרת שיקולים אלה, בין היתר, את עניניהם של נושיה, עובדיה ואת ענינו של הציבור; כמו כן רשאית חברה לתרום סכום סביר למטרה ראויה, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקולים עסקיים כאמור, אם נקבעה לכך הוראה בתקנון.
הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על חברה שבתקנונה נקבע כי היא הוקמה להשגת מטרות ציבוריות בלבד ואשר תקנונה אוסר חלוקת רווחים לבעלי מניותיה.
 
מה עוד צריך בחברה חדשה?
לכל חברה יהיה תקנון
תוקף התקנון
תקנונה של חברה, כפי שנרשם עם התאגדותה, תקף מעת התאגדותה.
תקנון כחוזה
דין התקנון כדין חוזה בין החברה ובין בעלי מניותיה ובינם לבין עצמם.
שינוי התקנון ייעשה בדרכים הקבועות בחוק זה.

כיצד ניתן לקרוא לחברה החדשה?
בחירת שם לחברה
חברה חדשה רשאית להרשם בכל שם, בכפוף להוראות סימן זה ולהוראות כל דין.
ציון בע"מ בסוף שם חברה
שמה של חברה, שאחריות בעלי המניות בה מוגבלת, כאמור בסעיף 35 לחוחק החברות, יכלול בסופו את הציון "בערבון מוגבל" או "בע"מ”.
לא תרשם חברה בשם שהוא :
שמו של תאגיד הרשום כדין בישראל או הדומה לו עד כדי להטעות;
סימן מסחר רשום לגבי טובין או שירותים שעוסקים בהם למטרות הדומות למטרות החברה המבקשת להרשם, או שם הדומה לו עד כדי להטעות, אלא אם כן הוכח לרשם כי בעל סימן המסחר הסכים לכך בכתב; לענין זה, "סימן מסחר רשום" – כמשמעותו בפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב – 1972 4).
מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), לא תרשם חברה בשם שהרשם סבור כי יש בו משום תרמית או הטעיה.
שם הנוגד את תקנת הציבור
לא תרשם חברה בשם שהרשם סבור כי הוא עלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו
סמכות הרשם להורות על שינוי שם
נרשמה חברה בשם שאין לרשמו לפי סימן זה, רשאי הרשם לדרוש ממנה לשנות את שמה.
לא מסרה החברה לרשם, בתוך ארבעה חודשים ממועד הדרישה כאמור
בסעיף קטן (א), הודעה על החלטה לשינוי שמה, רשאי הרשם לשנות את שמה לשם שיבחר.
החליט הרשם לשנות את שם החברה, ישלח לחברה תעודת שינוי שם, ויראו את השינוי כאילו נקבע על פי החלטת החברה והרשם.
 
האם צריך לציין את מטרות החברה בתקנון של בחברה החדשה?
חברה תציין את מטרותיה בתקנונה על ידי קביעה של אחת ממטרות אלה:
לעסוק בכל עיסוק חוקי;
לעסוק בכל עיסוק חוקי למעט בסוגי עיסוקים שפורטו בתקנון;
לעסוק בסוגי עיסוקים שפורטו בתקנון.

פנו עוד היום למשרד עורכי דין שלי גרשט ושות' ואנו ניתן פיתרון מוצלח לבעייתכם בזמן הקצר ביותר תוך מקצועיות ומענה ישיר:

לשיחת ייעוץ עם משרד עורכי דין שלי גרשט ושות' חייגו