החרמת רכבים

משרד עורכי דין שלי גרשט ושות' - החרמת רכבים

רכבכם הוחרם? הורו לכם לאחסן את הרכב ל- 30 יום? מעוניינים לדעת מה באפשרותכם לעשות? כיצד ניתן לשחרר את הרכב ממגרש ההחסנה? בין אם רכב חברה, רכב של מקום עבודה, הוחרם ובין אם רכב פרטי של בן משפחה.
צרו קשר עוד היום עם משרד עורכי דין שלי גרשט ושות'  לייעוץ עם 
עורך דין תעבורה לצורך בחינת המקרה בו הוחלט על החרמת רכבך.

חייגו: 03-5449090 .

החרמת רכבים

בשנים האחרונות תוקנה פקודת התעבורה והתווספה לפקודה האפשרות לקצין משטרה להחרים לחודש ימים, ובמקרים מסוימים אף יותר, את רכבו של הנהג וזאת אפילו אם הנהג אינו הבעלים של הרכב, כך שקצין משטרה יכול להורות גם על החרמת רכב חברה, עבודה, ליסינג, השכרה, רכבים של בני משפחה וכו'. 

ס' 57א(א)(2) לפקודת התעבורה קובע:
 (2) היה לשוטר יסוד להניח כי נהג עבר לעיניו עבירה מן העבירות המפורטות בחלק א' לתוספת השביעית, רשאי הוא לדרוש מהנהג להילוות אליו אל קצין משטרה או ליטול ממנו את רישיון הרכב, והוראות סעיף 47(ג), (ד) ו-(ו) יחולו, בשינויים המחויבים; היה לקצין משטרה יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד הנהג, רשאי הוא למסור לו הודעת איסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה לתקופה של 30 ימים וליטול את רישיון הרכב.

העבירות העיקריות בגינן יוחלט על החרמת כלי רכב:
הסעת הנוסעים בשכר ומספר הנוסעים הוא מעל הקבוע ברישיון הרכב.
הסעת נוסעים בשכר, לא על פי הוראות החוק.
הסעת נוסעים במונית מעל המספר המותר ברישיון הרכב.
שימוש ברכב שנמסרה בגינו הודעת אי שימוש ברכב.
נהיגה בכלי רכב ללא רישיון נהיגה תקף או לא תקף לסוג הרכב, למעט נהיגת רכב על ידי מי שיהיה בעל רישיון נהיגה ולא חידש אותו.
התרה לנהיגה ללא רישיון נהיגה תקף לסוג הרכב, כאשר המתיר ידע שהנהג אינו מורשה לנהיגה.
נהיגה בזמן פסילת רישיון נהיגה, או בניגוד לתנאים שנוספו לרישיון.
נהיגת רכב ללא נהג מלווה.
נהיגה בשכרות.
הפקרה פצוע לאחר תאונת דרכים.
נהיגת רכב תחת השפעת סמים.
הובלת מטען עודף ברכב.

יוער כי, העבירה שבגינה בוצע התיקון ובעקבותיה נוספה האפשרות להשבית כלי רכב היא עבירת הובלת משקל עודף במשאיות. 

החרמת כלי רכב, כיצד?
קצין המשטרה מאזין לדברי הנהג (נותן לנהג את זכות שימוע). במידה וטענות הנהג לא מתקבלות, נותן לו קצין המשטרה צו המורה לנהג להביא הרכב לחניון סגור. הרכב נבדק וממלוא על ידי נציגי המשטרה טופס בדיקה, לאחר שלושים יום הרכב משוחרר והנהג יכול להגיע לקחתו.

תקנות התעבורה קובעות:
1.  אחסנת רכב
(א)  רכב שניתנה לגביו הודעת איסור שימוש (להלן – ההודעה), רשאי שוטר להורות לבעל הרכב, או למי שהרכב ברשותו באותה שעה, להעבירו או לגררו למגרש אחסנה שאושר לכך בהתאם לתקנות אלה, בתוך פרק זמן סביר שיינקב בהודעה (להלן – מגרש אחסנה).
(ב)  מגרש האחסנה שיאוחסן בו הרכב, ייקבע בהתחשב בהצעתו של הנהג, מבין מגרשי האחסנה שיש בהם, באותה שעה, מקום לאחסון הרכב, ולאחר שהוצג לפניו המידע אודות מיקומם של מגרשי האחסנה והוצאות האחסנה בכל אחד מהם.
(ג)  לא הועבר הרכב למגרש אחסנה בתוך פרק הזמן הנקוב בהודעה או בצו איסור שימוש, רשאי קצין משטרה לגררו או להורות לגררו למגרש אחסנה באמצעות גורר שאושר לכך בהתאם לתקנות אלה (להלן – גורר), ובלבד שהבטיח כי הגורר נקט אמצעי זהירות סבירים הדרושים להבטיח את בטיחות הגרירה ולמנוע נזק לרכב בעת גרירתו.
(ד) איסור השימוש יחל במועד מתן ההודעה ואולם בחישוב התקופה הנקובה בהודעה לא תבוא במנין התקופה שחלפה עד העמדת הרכב במגרש האחסנה.
2.  מגרש אחסנה
(א) כמגרש אחסנה ישמש רק מגרש חניה שראש מחלקת התנועה של משטרת ישראל (להלן – ראש מת"ן) אישר כי הוא מתאים לאחסנה ושמירה של כלי רכב, וכי מפעיל מגרש האחסנה זכה במכרז להפעלת מגרש אחסנה שפרסמה המשטרה והוא עומד בתנאים שנקבעו בתקנות אלה ובתנאי המכרז; העתק ממפרט המכרז יועמד לעיון הציבור באגף התנועה של משטרת ישראל ובאתר האינטרנט של המשטרה.
(ב)  תוקפו של אישור ראש מת"ן כאמור בתקנת משנה (א), יהיה לתקופה שלא תעלה על 12 חדשים, וניתן להאריכו לתקופה נוספת של עד 24 חודשים.
(ג)  לא יאשר ראש מת"ן מגרש כמגרש אחסנה אלא אם כן נתקיימו בו תנאים אלה:
(1)  הוא מגודר והכניסה אליו תהיה רק דרך כניסה מבוקרת;
(2)  הותקנה בו תאורה שתאפשר זיהוי של תנועת אנשים וכלי רכב במשך כל שעות היממה;
(3) על מגרש האחסנה תופקד שמירה כל שעות היממה בהיקף הנדרש לצורך פיקוח על תנועת אנשים וכלי רכב;
(4)  משטרת ישראל אישרה כי אין מניעה שמפעיל מגרש האחסנה ישמש בתפקיד זה.
3.  שילוט מגרש אחסנה
(א)  מפעיל של מגרש אחסנה יציב במקום בולט לעין, בשער הכניסה למגרש האחסנה שלט בגודל בולט לעין, בעברית ובשפה נוספת, שבו יפורטו כל אלה:
(1)  שם המפעיל של מגרש האחסנה ומספר טלפון לשם התקשרות עמו ועם אדם נוסף מטעמו במשך כל שעות היממה;
(2)  שעות העבודה במגרש האחסנה;
(3)  התעריפים לתשלום בעד מתן שירותי אחסנה ובעד מתן שירותי גרירה בהתאם לתקנות אלה.
(ב)  השלט, לרבות שפת הכיתוב נוסף על השפה העברית, יאושר בידי ראש מת"ן.
4.  מספרם של מגרשי האחסנה ומיקומם
המספר הכולל של מגרשי האחסנה לא יפחת מ6- ולא יעלה על 20, והם ימוקמו במחוזות משטרת ישראל המפורטים להלן, כשבכל מחוז ימוקם מגרש אחד לפחות:
(1)  מחוז הצפון;
(2)  מחוזות תל אביב והמרכז;
(3)  מחוז הדרום;
(4)  מחוז ירושלים.
5.  גודל מגרש האחסנה
גודלו של מגרש אחסנה לא יפחת מ3- דונם.
6.  תנאים לגורר
לא ישמש כגורר לצורך תקנה 1(ג), אלא מי שנתקיימו בו דרישות אלה:
(1)  ברשותו רכב גרר תקין ובטיחותי;
(2)  משטרת ישראל אישרה כי אין מניעה שישמש גורר.
7.  ביטול או השהיית אישור מגרש אחסנה
מצא ראש מת"ן כי במגרש אחסנה או בגורר לא מתקיימים עוד תנאים שנקבעו טרם מתן אישור כאמור בתקנה 2 או 6, לפי הענין, או נתגלו ליקויים מהותיים בפעולתו של מפעיל מגרש האחסנה או הגורר, רשאי הוא לבטל את האישור או להשהות את תוקפו, לאחר שהעביר למפעיל מגרש האחסנה או הגורר התראה בכתב, והליקויים לא תוקנו בתוך התקופה שנקבעה במכתב ההתראה.
8.  תשלום הוצאות על אחסנת כלי רכב וגרירתו
(א)  בעד אחסנת כלי הרכב ישלם בעל הרכב או מי מטעמו, למפעיל מגרש האחסנה שכלי הרכב אוחסן בו, תשלום בשיעור שהציע מפעיל מגרש האחסנה במסגרת מכרז לאחסון כלי הרכב במגרש האחסנה או לפי הקבוע בתוספת, לפי הנמוך מביניהם, זולת אם בית המשפט הורה אחרת.
(ב)  בעד גרירת כלי רכב ישלם בעל הרכב או מי מטעמו, לגורר שגרר את כלי הרכב או מי מטעמו, תשלום בשיעור שלא יעלה על הקבוע בתוספת, זולת אם בית המשפט הורה אחרת.
(ג)  רכב לא ישוחרר ממגרש אחסנה בטרם שולמו התשלומים בשל גרירת הרכב ואחסנתו, אלא אם כן בית המשפט הורה אחרת.
(ד)  התשלום יבוצע במזומן, בכרטיס אשראי ובכל דרך אחרת שיורה ראש מת"ן בנהלים.
(ה)  ראש מת"ן יקבע נהלים לענין תיעוד התשלום.
(ו)  הסכומים המפורטים בתוספת יעודכנו אחת ל18- חודשים, בשיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי, ואולם אם בטרם חלפו 18 חודשים עלה המדד בשיעור העולה על 4% ממועד קביעתו או שינויו הקודם, יעודכנו הסכומים המפורטים בתוספת לפי שיעור עליית המדד החדש, לעומת המדד היסודי.
(ז) ראש מת"ן יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת, כפי שהשתנתה עקב עדכון הסכומים, לפי הוראות תקנה זו.

יודגש, כי בעלים או נהג של רכב שרכבו הוחרם סביר שישלם לשלם מאות שקלים ויותר בגין גרירת כלי הרכב למגרש ההחסנה ואחסונו. וזאת בנוסף לקנס ו/או סנקציות נוספות שיוטלו עליו.

על החלטת קצין משטרה בנוגע להחרמת כלי רכב ניתן לערער כך:

ס' 57ב(ב) לפקודת התעבורה קובע:
(ב) בית המשפט יבטל את הודעת איסור השימוש אם נוכח כי התקיים אחד מאלה:
(1) הרכב נלקח מבעליו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו;
(2) מי שנהג ברכב פעל בניגוד להוראותיו של בעל הרכב, ובעל הרכב עשה כל שביכולתו כדי למנוע את העבירה כאמור בסעיף 57א(א).
ג) בית המשפט רשאי לבטל את הודעת איסור השימוש, או לקבוע תקופה קצרה יותר לאיסור השימוש, בתנאים או ללא תנאים, אם התקיימו נסיבות אחרות מאלה האמורות בסעיף קטן (ב), המצדיקות זאת.

פנו עוד היום למשרד עורכי דין שלי גרשט ושות' ואנו ניתן פיתרון מוצלח לבעייתכם בזמן הקצר ביותר תוך מקצועיות ומענה ישיר:

לשיחת ייעוץ עם משרד עורכי דין שלי גרשט ושות' חייגו